Nieuws Fort Oelegem

HET FORT- EN VLEERMUIZENNIEUWS VAN DE DAG…

08.01.2012
VLEERTELLING 1

Er werden 1039 vleermuizen geteld, waarbij 96 ingekorven vleermuizen en 372 franjestaarten !

29.01.2012
WANDELDAG TOERISME RANST

Toerisme Ranst kwam met een 400 wandelaars langs. Bij de poort gaven Hans, Jorne Glenn korte uitleg.

26.02.2012
VLEERTELLING 2

Normale februari-resultaten : 826 vleermuizen, waarvan 86 ingekorven, 220 franjestaarten en weer een ruige dwergvleermuis (cfr 02.01.2011).

07.03.2012
VERGADERING WGFO

De “werkzaamheden” voor 2012 werden overlopen. Jorne en Glenn gaan instaan voor de agenda en de technische kanten (o.m. de roofing-dichting van het dak van het zuidelijk straatgebouw), Jorne specifiek voor de contacten en voor het materiaal. Met de projectploeg “Communicatie” werd nagegaan hoe het vordert met de bezoekersbrochure, de website, de perscommunicatie.

18.03.2012
BRIEFING PROJECT COMMUNICATIE

Met het oog op de bezoekersbrochure informeerden Jorne en Glenn de communicatieploeg over de ‘stopplaatsen’ bij een fortbezoek.

28.04.2012
FORTGIDSENCURSUS

29.04.2012
28STE OPENDEURDAG

Een eerder miezerige eindaprildag, zoals ook heel april 2012 kouder en natter was dan maart. Toch meer dan 100 geïnteresseerde bezoekers.

03.05.2012
SLOTVERGADERING PROJECT COMMUNICATIE

Begleid door de WGFO werkten vier UA-Communicatiestudenten (Michel, Tokka, Sebastiaan en Joy) aan een fortbrochure en aan de website www.fortoelegem.be. Diverse leden en oud-leden van de Werkgroep Fort Oelegem en van Natuur 2000 gaven commentaar. Tegen einde mei 2012 zou een en ander zo goed als af moeten zijn.

05.05.2012
FORTENGORDEL-FIETSDAG

Voor de derde keer deden we mee met dit massa-evenement van de Provinciale Sportdienst o.l.v. député Koen Helsen, ditmaal op een zaterdag… Vreselijk weer echter : somber, koud, regen. Belangstelling publiek bijgevolg beneden peil, tussen 10 en 17 u zorgden we nietteming voor een tiental rondleidingen. In het totaal nam slechts een 300 fietsers aan deze 4de editie van de Fortengordeling deel. Matteo kwam informeren naar zijn werkproject dat 12 mei start.

08.05.2012
NATUURPADPROJECT

Hans Van Hees bezorgde al een ruwe geupdate begeleidingstekst. We wandelden het pad nog eens af om een en ander te checken. Gedacht wordt aan een andere circulatierichting. Tegen september zou het pad (ook bevrijd van omgevallen acacia’s, dankzij Danny en KLJ Halle + collega Muts) opnieuw bruikbaar moeten zijn voor klassenbezoek.

12.05.2012
WERKPROJECT

Met de hulp van Matteo en Glenn verhuisden we het laatste stuk van het Oostende-archief. De bedoeling is om gaandeweg een stuk van de rommel die zich hier en daar nog in het fort bevindt op te ruimen en om waardevol “oud ijzer” een aparte plaats te geven in een van de lokalen… Matteo zou zich daar een 20-tal zaterdagen mee gaan bezighouden.

15.05.2012
METALEN VLAGGENMAST

Na 28 jaar fortwerking met de oude houten vlaggenmast, die telkens met veel moeite in de houder bovenop de traditore kazemat (aan de achter- en ingangskant van het fort) diende bevestigd, zorgden Danny en zijn maten van de KLJ Halle vandaag voor een metalen versie die permanent ter plaatse kan blijven. Dank !

27.05.2012
PARKDAG

Een stralende dag maar de belangstelling van het publiek was beperkt. Wel enkele interessante contacten gelegd.

03.06.2012
BEZOEK NATUURFIETSERS

Opnieuw geen weergeluk voor de fietsers van De Wielewaal Zandhoven (afdeling van Natuurpunt) die deze regenzondag met een honderdtal op bezoek kwamen. Jorne, Glenn en Marc gaven de gebruikelijke toelichtingen.

12.06.2012
EIKENPROCESSIERUPS IN DE BUURT VAN HET FORT

Adj.Conservator Jorne signaleerde dat hij eikenprocessierupsen zag op de bomen aan de noordkant van de fortgracht. Gelukkig niet op het forteiland zelf. Hij waarschuwde de brandweer.

13.06.2012
FILMOPNAMES

Een opnameploeg van “Voor de Buis” (Rotterdam) kwam in het fort filmen voor een educatieve film over forten en linies in grensbreed perspectief : bedoeld voor jongeren in Zuid-Nederland en Vlaanderen en over de geschiedenis van de forten en linies daar. Wat Fort Oelegem betreft waren ze uiteraard vooral geïnteresseerd in de overwintering van de vleren…

20.06.2012
BIJENKASTEN

Imker Francis Somers (Essen) kwam vanavond zoals al zovele vorige jaren zijn bijenkasten opstellen op de zuidelijke binnenplaats.

22.06.2012
PERSMOMENT

Op vrijdag 22 juni was er op het fort een persconferentie uitgaand van de Provincie Antwerpen over de inrichting van een onthaalpunt aan het fort in het kader van het project Fortgengordels rond Antwerpen.
Die werd bijgewoond door o.m. Bestendig Afgevaardigde Koen Helsen en het schepencollege van Ranst. De Werkgroep Fort Oelegem stelde het fort open en verzorgde een drink. Na afloop gaven Adj.Conservators Glenn en Jorne de aanwezigen een korte rondleiding.
Voor de inrichting van de infopunten bij de Forten Oelegem en Stabroek heeft de Provincie een budget van 126.367 € …

Even belangrijk : diezelfde dag konden we Jos van Riel als 3de adjunct-conservator inlijven in het conservatorsteam !

23.06.2012
KINDER-ROEFELDAG

Zoals alle jaren kregen we ook vandaag bezoek van twee groepen enthousiaste kinderen uit de buurt. Ze werden rondgeleid door co-conservators Glenn en Jorne, in volle army dress.

08.07.2012
BIG JUMP VOOR PROPER WATER

Ook bij Fort Oelegem werd er vandaag gejumpt, met medewerking van een aantal fortgracht-zwemhabitués…

13.07.2012
PERSBEZOEK

De Nederlandse journalist Joost Vermeulen (Het Parool, Archeologisch Magazine) reisde begin juli vier dagen rond in het Antwerpse om materiaal te verzamelen voor een wandel- en fietsgids over de “Stelling Antwerpen”, naar het model van een reeds bestaande Stelling Amsterdam-gids. Op vrijdag 13 juli bracht hij ook een bezoek aan Fort Oelegem, waar hij begeleid werd door Co-conservator Glenn.

01.08.2012
ZOMERKAMP

In het kader van de actie Go4Nature was er de eerste helft van augustus weer een DH-zomerkamp in het fort. Als return werd er noodzakelijk natuuronderhoudswerk gepleegd en werden de contouren van de noordelijke 15cm-kanontoren verder blootgelegd. Deze werkzaamheden werden ondersteund door eigen inzet van de adjunct-conservators Jorne, Glenn en Jos.

18.08.2012
DUITSE GRAFFITI

Bij de voorbereiding van de vleeravond ontdekte Jos bij toeval op de muren onderaan de noordelijke vroegere waarnemingstoren (beobachtungsturm) enkele Duitse graffiti, waarschijnlijk uit 1915 : initialen en dateringen, een schets van een kerk (de vroegere kerk van Oelegem ?) en een strofe in “gothisch” handschrift… Hopelijk kunnen deze i.v.m. behoud evengoed gefixeerd geraken zoals de Amerikaanse dito’s in de vroegere telefoniekamer…

18.08.2012
VLEERMUIZENAVOND

Misschien de warmste avond van het jaar voor dit vleerevenement, aan de brug waren watervleermuizen en dwergvleermuizen dan ook druk aan het insectenjagen. Na een briefing door de conservator kregen de deelnemers een fortbezoek olv Glenn, die hen o.m. over de overwintering vertelde.

23.08.2012
AFSCHERMING VLEERMUIZENEXIT

Danny en de KLJ van Halle slaagden er in om de vleermuizenexit in de Rechter Schouderhoekcaponnière (die te lijden kreeg van vandalen) terug fatsoenlijk af te schermen. Veel dank !

25.08.2012
EUROPEAN BAT NIGHT

Minder schitterend weer deze avond, maar toch droog en goed genoeg voor serieuze vleerobservatie. Vooraf kregen de deelnemers hun briefing door de conservator en een rondleiding door Jorne. Op het binnenplein werd er ‘zwerming’ waargenomen.

08.09.2012
VLEERMUIZENAVOND

Perfect vleermuizenweer, perfecte observatie met behulp van de bat detector. De conservator gaf te voren de gebruikelijke briefing, Glenn zorgde voor de rondleiding.

09.09.2012
MONUMENTDAG

Van ‘s ochtends 10 u tot ‘s avonds 18 u in de weer voor het ontvangen en rondleiden van de ene fietser na de andere. Dank aan Jos, Marc en Glenn voor de mede-begeleiding… Er was ook gezorgd voor een kleine tentoonstelling, met deze keer dank zij sympatisant Marc Pintjens van Oelegem ook foto’s uit de jaren net voor WO1 en uit de Duitse 1914-1915-jaren (o.m. een foto van 6 Duitse soldaten op de fortbrug, besnord op zijn Wilhelm II’s, 5 met een kepi op de kop en 1 met een pinhelm, netjes in het midden een brave Duitse scheper en boven hen het fortgevelfronton met “1909 Fort d’Oeleghem 1912″) plus afdrukken van Duitse “oorlogspostkaarten” uit 1915. Op een van die postkaarten, verzonden naar Kümmersdorf op 4/4/1915, lezen we : “Wereldoorlog 1914 – Bezetting van de veroverde stad en vesting Antwerpen door de Duitsers : 9 oktober 1914. Het vreselijke bombardement van de stad Antwerpen leidde tot een wilde vlucht van Engelse en Belgische soldaten, naar Oostende en naar de Nederlandse grens (waar deze vluchtelingen meteen ontwapend werden). In de namiddag van 9 oktober zag het stadsbestuur het nutteloze van langere weerstand in. Op een toren liet het de witte vlag hijsen, waarop de Duitsers direct met schieten ophielden. De overgave-onderhandelingen dienden wel met de burgemeester gevoerd, de militaire overheid was gewoon gevlucht ! Spoedig daarna trokken de Duitse troepen door de vestingpoorten Antwerpen binnen, terwijl ze nog talrijke gewone soldaten krijgsgevangen moesten maken. De Belgische, Franse en Engelse vlaggen werden overal naar beneden gehaald en door Duitse vervangen. In de nacht van 9 op 10 oktober stond Antwerpen zo voor het eerst onder Duits bevel…”

18-25.09.2012
WATERONDERZOEK

Zoals al zovele jaren kwam de Lierse school van oud-WGFOlid Anne De Vos twee schooldagen de kwaliteit van het fortgrachtwater onderzoeken. Voor de resultaten : zie het WGFO-Jaarverslag 2012.

22.09.2012
VLEERMUIZENAVOND

Deze infoavond stond aangekondigd in het bladje van Regionaal Landschap De Voorkempen. Resultaat : overweldigende belangstelling. De Werkgroep had de handen vol aan voorbereiding en verzorging. We moesten de kandidaat-bezoekers spreiden over vrijdag- en zaterdagavond. Veel dank aan Glenn, Jorne, Jos en Marc ! Een minder interessant detail : vrijdagnacht na de infoavond betrapten de adjunct-conservators 20 vrouwelijke leden van Scouts & Gidsen Oelegem die het fort binnengedrongen waren om er een “spelletje” te spelen, terwijl de Werkgroep gedurende 29 jaar nog nooit een vraag van een jeugdbeweging, een school of een andere groepering om het fort op een onschadelijk moment te bezoeken afwees… Vooral de onverschillige, c.q. ontkennende reactie van leden en begeleidsters op onze terechtwijzing was teleurstellend. Waar is de tijd van de natuurbewuste VVKSM ? We stuurden een mail naar de hoofdleider en kregen een verontschuldigende reply plus een voorstel tot een “joint venture” bij sommige beheerswerken (wat wij in 2009 al hadden voorgesteld t.g.v. de Go4Nature-actie van Argus/KBC)…

28.09.2012
EXTRA-VLEERAVOND

Nog een extra infoavond voor mensen die vorige zaterdag moesten doorverwezen worden. De avonden waren deze dagen al kouder dan normaal, met effect op de nachtinsecten. Toch nog enkele vleren hoog boven de gracht tegen 20:00 u. Rosse ?

29.09.2012
FORTENDAG 2012 IN FORT STABROEK

Een drukke bedoening en een groot succes voor dit initiatief van de Simon Stevinstichting en de Stafort-ploeg.
Veel infostands en een enorme belangstelling van het publiek. We hadden er onze gebruikelijke infopanelen opgesteld, met uitlegtekst over Fort Oelegem en de vleermuizen, plus foto’s van Marc Slootmaekers. De uitgestalde boeken en onze nieuwe “Duitse” foto’s trokken ook de aandacht. Dank aan Jos, Glenn, Jorne voor de mede-opstelling en mede-bemanning. ‘s Morgens was Jos bij De Brakken nog een extravoorraad gaan inslaan van het boek over de Ranstse versterkingen (Fort Oelegem, Schans Massenhoven, Fort Broechem). Het was uiteraard ook voor ons een gelegenheid om Fort Stabroek te verkennen, de gelijkenissen en de verschillen te noteren. Fort Stabroek is een goed onderhouden fort, merkwaardig is dat de muren van de troepenkamers in het hoofdgebouw verwijderd werden : naar zeggen van Staforters door de eerste privé-eigenaar, die er champignons kweekte…
De Simon Stevinstichting maakte van de gelegenheid gebruik om twee nieuwe publicaties voor te stellen, één over Fort Stabroek en één over de Antitankgracht (15 €).

06.10.2012
LICHT

In 1985 hadden we in het fort een BTK-werkproject lopen. Onder impuls van Etienne Vermeiren en Henk Van Genderen werd toen aan functionele restauratie gedaan, in het fortgedeelte langs de Goorstraat dat we educatief wilden gaan gebruiken. Henk zorgde toen o.m. voor verlichting, maar later heeft die het opnieuw begeven. Adjunct-Conservator Jos zorgde er vandaag na een dag werken voor dat er op een aantal “strategische” plaatsen eindelijk terug licht is, mits de nodige voorzorgen beperkt bruikbaar op bezoeksmomenten. Super van Jos !

06.10.2012
CURSUS VERSTERKT ERFGOED

Enkele WGFO-leden volgden begin oktober – begin november de cursus Versterkt Erfgoed van het CVN + de Simon Stevinstichting over de gebastioneerde versterkingen, polygoonforten, betonnen pantserforten en bunkerlinies in het Antwerpse. Dat gaf hun recht op het certificaat “Vestinggids”. Tijdens de cursus werden bezocht de vestingen Liefkenshoek, Lillo, Fort 4, Fort Steendorp, Fort Kessel, Fort Liezele en de bunkers van Park Den Brandt. De syllabus van de cursus (van de hand van vestingbouwkenner Robert Gils) kan je inkijken op het WGFO-secretariaat te Halle-Zoersel. Ook andere fortenliteratuur overigens…

13.10.2012
BEZOEK FORT STEENDORP

In het kader van de CVN-SS-cursus (zie 6/10) werd op 13/10 een interessant bezoek gebracht aan Fort Steendorp, niet ver van de Schelde. De gids vertelde o.m.dat er voor het tellen van de vleermuizen gebruik wordt gemaakt van een zgn. vleermuizenpoort. Een telling op 19.02.2012 gaf 1178 vleermuizen, waarvan 902 watervleermuizen en 175 ingekorven vleermuizen. De vorige telling was op 28.01.2007 en gaf 1139 vleren, waarbij 979 waters en 78 ingekorven…

27.10.2012
VLEERDAG 2012 TE UTRECHT

In de Utrechtse Wilhelminakerk vond zaterdag 27 oktober de jaarlijkse Benelux-vleerdag plaats. Er waren lezingen over o.m. hopovers en telemetrisch onderzoek op franjestaarten, ook een film over de vleermuizen van Orval.

01.11.2012
JAAK

Kennismaking met nieuwe kandidaatgids Jaak uit Aartselaar.

25.11.2012
VERGADERING WGFO

De activiteiten en het werk in 2012 werden geëvalueerd, de planning voor 2013 in gang gestoken en de werking van de werkgroep op punt gesteld.
Met Tim wordt er begin 2013 overleg gepleegd over een nieuw natuurkamp en er komen nog een paar Go4Nature-samenwerkingen. Hopelijk kan ook de presentatie tijdens de vleermuizen-infoavonden technisch gemoderniseerd geraken…

28.11.2012
MER “POORT VRIESELHOF-FORT VAN OELEGEM”

In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (RUP) Antwerpen wordt o.m. een “uitbouw” voorzien van de Antwerpse fortengordels. Daarbij wordt aan het provinciaal domein Vrieselhof en Fort Oelegem gedacht als “onthaalplaatsen”. Om de effecten van die plannen op mens en milieu te kunnen inschatten wordt er een MER ofte milieueffectrapportering uitgewerkt. Die start met een “kennisgevingsnota” met de beschrijving van de plannen (zie www.mervlaanderen.be) waarop door het publiek gereageerd kan worden : in dit geval van 28/11 tot 9/1. De WGFO heeft die mogelijkheid tot inspraak uiteraard aangegrepen, met een aantal aanmerkingen. Met het oog op een wind- en lichtluw nachtelijk foerageren van de vleermuizen is het bvb absoluut niet aangewezen dat de begroeiing op de fortgrachtoevers zou “teruggezet” worden zoals men van plan blijkt. Verder denken wij met een maximum van 1500 à 2000 deelnemers aan open momenten en vleeravonden per bezoeksseizoen (mei-september) de “draagkracht” van het fortdomein te respecteren, aan meer bezoekers is er niet direct behoefte. Ten slotte dient er ook gewaarschuwd te worden voor verlichting : de verlichting van de Goorstraat zou beperkt moeten blijven en bijkomende verlichting (van de fortingang bvb) is zeker uit den boze.

14.12.2012
YOUTH AND ENVIRONMENT EUROPE (YEE)

Natuur 2000 is al sedert 1969 aangesloten bij deze internationale jongerenfederatie voor natuur- en milieubehoud. Midden december publiceerde zij over ons Fort Oelegem-project in haar nieuwsbrief en op haar website : zie www.yeenet.eu.

25.12.2012
WATERPEIL GESTEGEN

Adj.Conservator Jorne signaleerde behoorlijk gestegen waterpeil in de fortgracht en dus ook in de zgn diamantgracht bij de brugkelder : allicht ten gevolge van de aanhoudende regens (de maand december 2012 gaat de geschiedenis in als de natste sedert de registraties begonnen). Waakzaamheid blijft geboden…

05.01.2013
VLEERTELLING 2013/1

Geteld werden 1155 vleermuizen, waarbij 98 ingekorven vleermuizen en 300 franjestaarten. Een nieuw telrecord. We zitten nu wel ver van de 70 exemplaren van de eerste telling (1984) …

frontend.acbbtions