Milieu

Keywords : Agro-Industrie, Kernenergie, Leefomgeving, Permafrost, Plastic, Vlees

AGRO-INDUSTRIE : MEGASTALLEN IN OPMARS

Anno 2015 waren er in Vlaanderen 452 landbouwbedrijven met min. 3000 varkens. In tien jaar tijd is het gemiddeld aantal dieren in zulk varkensbedrijf met 47% gestegen. Voor pluimveebedrijven is dat zelfs 64 %. Die grotere bedrijven hebben nog forse uitbreidingsplannen, er is een schaalvergroting aan de gang. In de Kempen met de regio Hoogstraten-Merksplas, in West-Vlaanderen en Limburg rukken de “megastallen” op, zoals in de Nederlandse provincies Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Flevoland. Bij ons wordt overigens vaak gewerkt met Nederlands geld en Vlaamse uitbaters voor de Nederlandse agro-industrie : in Nederland worden de regels rond milieu en dierenwelzijn steeds strenger. Zo’n megastal is een enorme betonneringsingreep in het open landschap en dan zijn er ook nog de milieu-effecten, de overlast van het mestoverschot en de gevolgen voor de volksgezondheid, met gevaarlijke piekconcentraties van ammoniak en fijnstof in de lucht om van de geur nog te zwijgen. Hoogstraten is zo in Vlaanderen de recordhouder qua ammoniak-uitstoot geworden. Dierenrechtenorganisatie Animal Rights kloeg begin 2019 de horror-leefcondities van 290.000 (!) gestresseerde leghennen aan in de dubbele megastal van reuze-eierenproducent Lokip te Merksplas, in zgn. verrijkte kooien. Het bedrijf haalt in feite het onderste uit de kan binnen de bestaande, onvoldoende regelgeving (weer een blaam voor de onbekwame, verantwoordelijke minister Ben Weyts, N-VA). Het is dan ook niet voor niets dat alvast omwonenden zich grote zorgen maken en dat ze waar mogelijk de vergunningsaanvraag voor een megastal met alle middelen aanvechten.

P.S. Zie ook de studie die de Greenpeace European Unit hierover deed maken, Feeding the Problem – The dangerous intensification of animal farming in Europe (February 2019) . In dit land zijn er nu al 4120 megastallen op een totaal van 28.730 boerderijen, bijna 3/4 van ons varkensvlees en pluimvee is daarvan afkomstig. Ze profiteren volop van Europese landbouwsubsidies, terwijl ze eigen financiële draagkracht genoeg hebben.

KERNCENTRALES OPEN HOUDEN ?

De klimaatmarsen en de bosbrossers maakten zoals verwacht ook onze kernenergiekampioenen wakker, als De Wever, Wollants en Gryffroy van de N-VA, maar ook van andere partijen plus akolieten die zo graag wat meer bekendheid willen krijgen. Bij hun pleidooiherhalingen voor kernenergie en kerncentrales gaan die er wel weer met vuile voeten door. Ze durven stellen dat kernenergie de veiligste technologie ooit is en dat kernrampen nauwelijks slachtoffers maken. Even oneerlijk als de asbest-goedpraters : pas nu worden de kanker-effecten van de Tsjernobylramp bvb duidelijk. En dan hebben we het nog niet over de afwijkingen die door de straling worden doorgegeven aan volgende generaties. Het CO2-argument is van hetzelfde allooi : kerncentrales geven inderdaad geen CO2-uitstoot, maar de radioactieve stoffen die door het gebruik van kernenergie in de natuur (tot de zee toe) terechtkwamen en komen zijn een reuzegroot probleem voor vandaag en voor een onvoorstelbare tijdsperiode na ons. De Wever & Co willen niettemin de kerncentrales langer openhouden en ze zijn daarbij bewust blind voor het bewezen feit dat onze kernreactoren niet meer in goede staat zijn, ze zijn nooit gebouwd om zo lang operationeel te blijven. Overigens liggen de risico’s nog veel meer bij de koelsystemen dan bij die reactoren. Kerncentrales zoals Doel, midden in een dichtbevolkte 20 km-perimeter gebouwd, betekenen gewoon een gevaar voor 1,5 miljoen mensen die op de dag dat het misgaat als ratten in een val zullen zitten. Het is ongelofelijk dat poltiekers als de genoemden daar zomaar aan voorbijgaan. Op D-Day zullen zij natuurlijk met hun helicopters en security de dans ontspringen, maar hun te goedgelovige kiezers en de anderen…

Bron : Tijd kopen door kerncentrales open te houden is tijd verliezen, bijdrage van drs.Siegfried Eves op www.knack.be, 18 februari 2019

LEEFOMGEVINGSONDERZOEK

Sinds 2001 doet het Vlaams Departement Omgeving onderzoek naar diverse vormen van milieuhinder hier te lande. Het rapport over 2018 vertelt dat 29% van de Vlamingen zich gehinderd voelt door geluid, 15% door geur en 7% door licht. Concreet gaat het inzake geluidshinder vooral om het straatverkeer. Geurhinder wordt minder ervaren, uitgezonderd de rook uit schoorstenen. Wat betreft de lichtvervuiling tonen de resultaten van de schriftelijke enquête een toename van hinder van verlichting van gemeente- en gewestwegen, terwijl de verlichting van de autowegen minder als bron van lichthinder wordt vermeld. Het draagvlak om de lichten op onze wegen te doven groeit hoe dan ook : nog maar 29% vindt dat de wegen altijd verlicht moeten zijn als het donker is, een meerderheid van 59% vindt het belangrijk dat de nachtelijke hemel donker is. Qua respons van de ‘overheid’ stelt het Agentschap Wegen en Verkeer terzake dat ze ‘de verlichting ’s nachts zo veel als mogelijk uitdoen’…

www.masresearch.be : Schtiftelijke enquête ter bepaling van het percentage gehinderden door geur, geluid en licht in Vlaanderen

PERMAFROST EN CO2

In Nature Communications verscheen in januari 2019 een wereldwijde studie op basis van 123 boringen in de poolgebieden en bergketens in Europa en Centraal-Azië, uitgevoerd tussen 2007 en 2016. Die tonen een gestage stijging van de gemiddelde temperatuur van de permafrost (de bevroren grond in de poolgebieden en bergketens) in die periode met 0,3 °C. Die opwarming is zorgwekkend, want de permafrost bevat grote hoeveelheden CO2 en methaan, die bij vrijkomen de klimaatverandering verder kunnen aanzwengelen.

Lit. Boris K. Biskaborn et al. Permafrost is warming at a global scale. Nature Communications 10, Article 264 (2019). Zie https:// doi.org/10.1038/s41467-018-08240-4.

NANOPLASTICS

Onderzoekers van de unief van Lund, Zweden, verzamelden deksels van afhaalkoffiebekers en bootsten het afbraakproces van plastic in de oceaan na. Zo bleek dat microplastics niet het eindstation zijn, plastic kan verkleind worden tot deeltjes op nanoformaat. Nanoplastics zijn slechts enkele miljoenen van een millimeter groot : dat is zo klein dat ze gemakkelijk in ons lichaam, bvb onze longen, terecht kunnen komen en in dat van andere dieren en evengoed in ons eten.

Lit. Mikael T. Ekvall et al. Nanoplastics formed during the mechanical breakdown of daily-use poystyrene products. Nanoscale Advances, 04 Dec 2018. DOI : 10.1039/c8na00210j

VLEES : KLIMAAT REDDEN DOOR GEEN KOEIEN MEER TE ETEN

Over de omstreden vleespropagandacampagne van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) : zie rubriek Wereld, Vlaanderen.

De productie van vlees en zuivel trekt een zware wissel op milieu en klimaat. Bij het houden van runderen komen CO2 en methaan vrij, broeikasgassen die mee verantwoordelijk zijn voor de opwarming van de aarde : de wereldwijde veehouderij (er zijn 1,5 miljard koeien op deze planeet) zorgt voor 14,5 van alle broeikasgassenuitstoot, zoveel als alle transport bij elkaar. De vee-industrie verbruikt verder een enorme hoeveelheid voedsel, wat de ‘carbon footprint’ van dierlijke producten nog vergroot, om te zwijgen van de watervoetafdruk : 15.500 liter water voor 1 kilo rundsvlees ! En tenslotte is de totale oppervlakte die op de wereld wordt gebruikt om runderen te houden zo groot als Noord- en Zuid-Amerika samen. Als we 1/3 van die ruimte teruggeven aan de natuur kan er 10 miljoen km² bos bijkomen, zowat de oppervlakte van Europa. Het echt nodige afbouwen van de veestapel kan dus een stevig effect hebben.

© 2019 Nieuwsbrief Natuur 2000 | WordPress Theme: Cosimo by CrestaProject.