Bondsberichten

HET VOGELJAAR

Al van in 1967 kunnen leden van Natuur 2000 een abonnement bekomen op het Nederlandse tijdschrift voor vogelstudie en vogelbescherming Het Vogeljaar (meer dan 10.000 lezers) tegen een gereduceerd tarief. Omwille van de torenhoog gestegen internationale verzendkosten kost zo’n abonnement vandaag in Nederland 13 € en in het buitenland 37 € . In 1967 was dat (ook voor ons) 2,50 € …

REISTIPS : WAT VLIEGT WAAR OP HET WAD ?

In een tijd van informatie-overvloed is een gebiedsgebonden app een uitkomst, met gerichte, bruikbare info. In de gratis app Wadvogels van Vogelbescherming Nederland zijn alle soorten opgenomen die je redelijkerwijze tegen zou kunnen komen in het Waddengebied, ook de minder frequente bezoekers. Je krijgt ook een determinatiesleutel waarmee je in 4 stappen een soort kan determineren. En daarnaast een honderd vogelplekken waar je ze in levenden lijve kan zien. De gps-functie van je telefoon leidt je ernaartoe. Extra leuk : de getijdenfunctie die aangeeft wanneer het hoog- en laagwater is, het getij heeft immers een grote invloed op het gedrag van de immer naar voedsel zoekende wadvogels.

HISTORISCH : 50 JAAR DAG VAN DE AARDE

Op zondag 18 januari 1970 spoorde een paginagrote advertentie in de New York Times 20 miljoen Amerikanen aan tot een dag van actie voor de planeet : “Earth Day”. Via onze contacten met de IYF (nu : YEE) kregen we daar bij de Wielewaal-Jeugdafdeling ofte WJA, zoals Natuur 2000 toen nog heette, ook weet van en deden we enthousiast mee : opruimacties, boomplantingen, plasticflessen-acties (toen al) … We waren destijds de enigen hier te lande om te participeren, ondertussen heeft het Earth Day Network 75.000 partners in 192 landen. De bedoeling blijft mensen te laten nadenken over hun consumentengedrag en de invloed daarvan op de aarde. Dit jaar wordt die Dag van de Aarde, zoals altijd sedert 1970, gehouden op (woensdag) 22 april 2020…

IN MEMORIAM : MICHEL DIDISHEIM (1930-2020)

Op 6 januari overleed in het Molière Longchamp-hospitaal te Vorst-Brussel Michel graaf Didisheim. Met Natuur 2000 leerden wij hem kennen in 1970 als voorzitter van de vereniging Quartier des Arts/Kunstwijk, die hier te lande, samen met enkele vrienden zoals de latere BBL-secretaris Marc Dubrulle, alle verenigingen probeerde bijeen te brengen die de kwaliteit van ons leefmilieu wilden vrijwaren (zoals de onze). Op zijn invitatie konden we deelnemen aan enkele voorbereidende bijeenkomsten in de Brusselse Aarlenstraat en op 11 november 1970 was er, ook te Brussel, onder zijn voorzitterschap een eerste vergadering van de Bond Beter Leefmilieu/Union pour la Qualité de l’Environnement (later : Inter-Environnement). Die BBL werd in 1971 de koepel van 4 autonome regionale verenigingen waaronder de Bond Beter Leefmilieu-Vlaanderen : evengoed mede-opgericht door Natuur 2000, toen nog Wielewaal-Jeugdafdeling geheten. Doordat subsidiëring van zgn. unitaire verenigingen niet meer mogelijk was in België kwam de koepel-BBL nogal vlug in financiële problemen en diende die vzw opgedoekt. Zo vielen ook de contacten met o.m. voorzitter Didisheim weg. Hij was toen al sedert 1962 kabinetschef van prins (en latere koning) Albert en hij zou dat blijven tot 1986. Van 1976 tot 2001 was hij ook afgevaardigde-bestuurder van de Koning Boudewijnstichting .

© 2020 Nieuwsbrief Natuur 2000 | WordPress Theme: Cosimo by CrestaProject.