Opener 2

ALS DE BOEREN NU EENS IETS ZOUDEN DOEN AAN HET LANDBOUWGIF ?

 

Politiekers en media maken regelmatig ophef over de verkeersdoden. En dit jaar natuurlijk ook over de coronadoden. Maar zelden hoor of lees je iets over de mensen die stierven door de luchtverontreiniging of door de landbouwgiffen. Nochtans zijn die vele keren meer in aantal.

Neem nu die landbouwgiffen. Roepers in de woestijn waarschuwen al tientallen jaren voor wat de pesticiden in de landbouw doen met mens en milieu. Maar de “autoriteiten”, die van hoog tot laag de boerenlobby naar de ogen kijken, blijven er doof en blind voor.

Nu pas worden er middelen vrijgemaakt voor het Europese onderzoeksproject SPRINT naar de effecten van landbouwgiffen op mens, dier, plant en milieu in tien Europese regio’s.

En wordt ook een en ander duidelijk.

De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) en de gelijkaardige instanties in de verschillende landen werken nog altijd met een testbeleid uit de jaren 1980. Effecten op de bodem worden gemeten op slechts 5 indicatoren terwijl er m.d. een miljoen soorten bodemorganismen zijn. Zo werd de producent van het gevaarlijke onkruidbestrijdingsmiddel  Glyfosaat gerust gelaten terwijl het vele nuttige bacteriën en schimmels in de grond doodt. De EFSA werkt ook met normen gebaseerd op theoretische modellen, niet op veldonderzoek. Die modellen nemen aan dat pesticiden op de bodem blijven en dan worden afgebroken : complete nonsens. In de meeste bodemmonsters die SPRINT nam zaten cocktails van soms meer dan 10 bestrijdingsmiddelen…

Voor de boer geldt geen limiet voor het aantal verschillende middelen die hij mag gebruiken of voor de totale hoeveelheid pesticiden die hij mag opbrengen !

Pesticiden verspreiden zich ook via de lucht. Pesticidendeeltjes hechten zich aan fijnstof dat vrijkomt bij het bewerken van het land en verspreiden zich zo over een groot gebied : vooral fracties die effect hebben op de menselijke luchtwegen. Ze doden bacteriën in de longen en de darmflora van mensen en maken die zo vatbaarder voor o.m. long- en nieraandoeningen maar ook alzheimer en parkinson.

Die pesticidendeeltjes komen natuurlijk evengoed in ons voedsel terecht. Maar ook bij voedsel geldt weer dat er geen normen zijn voor hoeveel bestrijdingsmiddelen op een product mogen zitten of voor de totale hoeveelheid achtergebleven residuen. Zo kunnen er in één fles wijn 26 verschillende residuen zitten …

Het  SPRINT-project wil daarom de risico’s inschatten van de pestciden-cocktails op onze gezondheid en aan de hand daarvan suggesties doen voor het verbeteren van de toelatingsprocedures alsmede aanbevelingen opstellen voor een limiet aan het aantal en de hoeveelheid bestrijdingsmiddelen die de boeren mogen gebruiken.

Ondertussen wil de Europese Commissie met haar Farm to Fork-strategie het pesticidengebruik alvast met de helft terugschroeven.

Het is daarvoor belangrijk dat de boeren overstappen op een andere manier van denken en zich niet alleen maar richten op hogere productie en meer opbrengst dankzij de pesticiden. Er is een beter landbouwsysteem nodig dat die pesticiden niet meer nodig heeft. De boeren moeten bereid gevonden worden om die overgang te maken en zo willen meewerken aan het realiseren van een duurzame voedselketen.

 

Bron : Volkskrant 14/11/2020

 

 

© 2024 Nieuwsbrief Natuur 2000 | WordPress Theme: Cosimo by CrestaProject.