Opener 1

 

 

EEN MILIEUPROBLEEM VAN HET JAAR :

DE VEESTAPEL

 

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) maakt zich grote zorgen over ons oppervlaktewater : er zit teveel nitraat en fosfaat in en het wordt niet beter, vooral wegens de ammoniakuitstoot door de landbouw.

De stikstof- en mestproblematiek doet mensen die echt om het milieu geven al jaren en jaren aandringen op een afbouw van de veestapel  : in Nederland vraagt men zelfs een halvering en een georganiseerde uitkoop van boeren.

Ook bij ons is het ondertussen duidelijk dat we zonder zo’n afbouw de absoluut nodige minimale natuur- en milieubeschermingsnormen nooit halen.

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) raadpleegde in dat verband een tiental experts. Eén van hen is KUL-emeritus  Ward Keulemans. Die stond op 18 oktober 2021 in De Morgen omdat hij een scenario presenteert waarbij onze  varkens-, pluimvee-, melkvee- en rundveestapels met respectievelijk 15%, 10%, 25 % en 20% ingekrompen worden. De cijfers hebben te maken met hoeveel ruimte de verschillende veesoorten innemen en met hun aandeel in de milieuproblemen.

Keulemans stelt dat 3/4 van de Vlaamse landbouwoppervlakte voor veeteelt  wordt gebruikt (weiland en akkers voor veevoer). Bij de door hem voorgestelde krimp zou 80.000 ha landbouwgrond vrijkomen : genoeg om te voldoen aan de Europese biodiversiteitsstrategie, die vordert dat 10% van het landbouwareaal vrijgemaakt wordt voor een verbetering van natuur en biodiversiteit  (zie de rubriek Wereld/Vlaanderen in deze nieuwsbrief).

De ammoniakuitstoot zou dan met 18% dalen : daarnaast blijven wel maatregelen nodig zoals emissie-arme stallen en een relocatie van bedrijven in de buurt van natuurgebieden.

Via mestvermindering betekent dat ook 20% minder stikstof en fosfaat : het overblijvende teveel aan mest zal wel nog steeds moeten verwerkt.

En tot slot zou dat de broeikasgasuitstoot door de landbouw met 14% of een miljoen ton verminderen. Als de vrijgekomen grond (ook in het buitenland !) natuur wordt zou nog eens een miljoen ton CO2 kunnen, worden opgeslagen …

Wat belet onze politiekers om deze zo belangrijke problematiek nu eens serieus aan te pakken in plaats van hem maar te blijven negeren ?

 

© 2024 Nieuwsbrief Natuur 2000 | WordPress Theme: Cosimo by CrestaProject.