Opener 2

 

EEN NATUURPROBLEEM VAN HET JAAR :

WEIDEVOGELS IN DE VERDRUKKING, DE STILLE LENTE WORDT EEN FEIT (*)

 

 

Weidevogels gaan deze tijden in een ongekend tempo achteruit. Niet alleen op het boerenland (daar zette de teloorgang al meer dan 50 jaar geleden in), maar ook in natuurgebieden.

Hoe lang gaan we nog kunnen genieten van jonge gruttokuikens in het weiland ? Zelfs een tot voor kort algemene weidevogel als de kievit staat onder druk en sommige soorten zijn al zo goed als verdwenen …

In feite heb je weidevogels pur sang zoals kievit, scholekster, grutto, tureluur, kemphaan, watersnip, kluut, wulp. Een tweede groep weidevogels zijn kleine zangertjes die op de grond broeden zoals de graspieper en de veldleeuwerik en soms ook de gele kwikstaart. En dan zijn er ook nog eenden die tot de weidevogels gerekend worden : de slobeend en de zomertaling. De grootste gemene deler is dat ze in cultuurgraslanden broeden.

Dat ze op het boerenland verdwijnen komt door de steeds intensievere landbouw.

Egalisering, ontwatering, kunstmest; pesticiden en ontwormingsmiddelen.  Verder de zeer hoge veebezetting per hectare. Hedendaagse problemen als stikstofemissie en klimaatverandering (met tijdelijk extreme uitdroging) pakken ook negatief uit.

En die laatste twee ontwikkelingen slaan in natuurgebieden even hard toe als in het boerenland.

Daarbij komt hier nog het probleem van de toegenomen predatie.

Veel natuurlijke vijanden van weidevogels zijn vandaag veel talrijker  dan vroeger.  Neem bvb kraaien en eksters die vroeger intensief bejaagd werden.  De opkomst van de vos levert voor weidevogels ook enorme problemen op.  Soms speelt bovendien de toename van de steenmarter. In natuurgebieden is de hoge predatiedruk voor de weidevogels eigenlijk het grootste probleem.

 

P.S. Ondertussen is in zuidelijke landen als Frankrijk de jacht op weidevogels weer toegestaan. Zo worden alle inspanningen in Vlaanderen en Nederland  voor herstel van beschermde weidevogelpopulaties te niet gedaan. Gaan we moeten wachten op de uitvoering van de nieuwe EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 ?

 

(*) Verwijzing naar het boek Silent Spring van Rachel Carson, Uitg. Houghton Mifflin, Boston, 1962.

© 2024 Nieuwsbrief Natuur 2000 | WordPress Theme: Cosimo by CrestaProject.