Actualiteit

 

WAT GEBEURDE ER ZOAL IN 2024 ?

 

DONDERDAG 24 JANUARI 2024 : HET BERUCHTE STIKSTOFAKKOORD

Ondanks bezwaren van de Raad van State keurde een meerderheid in het Vlaamse Parlement (gepusht door BDW van de N-VA, die Ineos terwille wou zijn ?) het omstreden voorstel van stikstofdecreet goed. Dat decreet wil de impact van stikstofneerslag op habitatrichtlijnen terugdringen : de emissie van ammoniak in Vlaanderen tegen einde 2030 met 40% doen afnemen en de emissie van stikstofoxiden met 45 %. Daartoe worden zgn. brongerichte maatregelen voorzien, o.m. t.a.v. varkens-, pluimvee- en rundveehouderijen en mestverwerkingsinstallaties. De Boerenbond gaat niet akkoord en wil het decreet laten vernietigen door het Grondwettelijk Hof.

(Op 22/2 wordt het decreet via een online beleidsforum toegelicht)

 

DONDERDAG 1 FEBRUARI 2024 : VANDALISTISCH BOERENPROTEST IN BRUSSEL

Bij een groot boerenprotest te Brussel (o.m. tegen de stikstofmaatregelen) kwam het tot confrontaties met de politie en vandalisme. Vooral op het Luxemburgplein, vlak naast het Europees Parlement, werden vernielingen aangericht, een mestkar opengezet, met straatmeubilair gegooid enz. ’s Ochtends waren een duizend boeren op hun tractoren de stad binnengereden om het verkeer in en rond Brussel lam te leggen.  Elders in het land werden distributiecentra van supermarkten geblokkeerd met overal lege winkelrekken tot gevolg. Geschat verlies ten gevolge van één week geboer : 100 miljoen € …

 

DINSDAG 6 FEBRUARI 2024 : NIEUW EUROPEES KLIMAATDOEL VOOR 2040, DEMIR & N-VA LIGGEN WEER DWARS

Voor de Europese Commissie zou de Europese uitstoot van broeikasgassen (CO2) tegen 2040 best zowat 90% onder het niveau van 1990 moeten liggen. Het gaat om een nieuw tussendoel dat de EU moet helpen naar het al bestaande einddoel van een volledig klimaatneutrale samenleving vanaf 2050 en een beperking van de opwarming tot 1,5 °C : lichtjes versnellen in de periode 2030-2040 om daarna wat trager te kunnen gaan. Een en ander ligt eigenlijk aan de lage kant t.a.v. een onderbouwd advies van de Europese wetenschappelijke klimaatraad. Eeuwige dwarsligger Zuhal Demir (N-VA),  spijtig genoeg Vlaams minister van Omgeving, is desondanks weer hevig contra en ze noemt  alles voor de zoveelste keer  “onhaalbaar”. Ze zou de nieuwe doelstelling zelfs willen doen opschorten, maar dat is gelukkig wettelijk ( = de Europese klimaatwet van 2021) niet mogelijk. Bij haar aantreden keurde de Vlaamse regering  de klimaatstrategie 2050 goed, die mikt er op om tegen 2050 de uitstoot met 85 % te doen dalen.  Volgens de nieuwe voorstellen zou dat dus 10 jaar vroeger moeten zijn, ook de bijbehorende maatregelen (emissievrij verkeer, 75 % minder uitstoot door verwarming enz.) schuiven dan mee op …

 

 

© 2024 Nieuwsbrief Natuur 2000 | WordPress Theme: Cosimo by CrestaProject.