Actualiteit

 

WAT GEBEURDE ER ZOAL IN 2024 ?

 

DONDERDAG 24 JANUARI 2024 : HET BERUCHTE STIKSTOFAKKOORD

Ondanks bezwaren van de Raad van State keurde een meerderheid in het Vlaamse Parlement (gepusht door BDW van de N-VA, die Ineos terwille wou zijn ?) het omstreden voorstel van stikstofdecreet goed. Dat decreet wil de impact van stikstofneerslag op habitatrichtlijnen terugdringen : de emissie van ammoniak in Vlaanderen tegen einde 2030 met 40% doen afnemen en de emissie van stikstofoxiden met 45 %. Daartoe worden zgn. brongerichte maatregelen voorzien, o.m. t.a.v. varkens-, pluimvee- en rundveehouderijen en mestverwerkingsinstallaties. De Boerenbond gaat niet akkoord en wil het decreet laten vernietigen door het Grondwettelijk Hof.

(Op 22/2 wordt het decreet via een online beleidsforum toegelicht)

 

DONDERDAG 1 FEBRUARI 2024 : VANDALISTISCH BOERENPROTEST IN BRUSSEL

Bij een groot boerenprotest te Brussel (o.m. tegen de stikstofmaatregelen) kwam het tot confrontaties met de politie en vandalisme. Vooral op het Luxemburgplein, vlak naast het Europees Parlement, werden vernielingen aangericht, een mestkar opengezet, met straatmeubilair gegooid enz. ’s Ochtends waren een duizend boeren op hun tractoren de stad binnengereden om het verkeer in en rond Brussel lam te leggen.  Elders in het land werden distributiecentra van supermarkten geblokkeerd met overal lege winkelrekken tot gevolg. Geschat verlies ten gevolge van één week geboer : 100 miljoen € …

 

DINSDAG 6 FEBRUARI 2024 : NIEUW EUROPEES KLIMAATDOEL VOOR 2040, DEMIR & N-VA LIGGEN WEER DWARS

Voor de Europese Commissie zou de Europese uitstoot van broeikasgassen (CO2) tegen 2040 best zowat 90% onder het niveau van 1990 moeten liggen. Het gaat om een nieuw tussendoel dat de EU moet helpen naar het al bestaande einddoel van een volledig klimaatneutrale samenleving vanaf 2050 en een beperking van de opwarming tot 1,5 °C : lichtjes versnellen in de periode 2030-2040 om daarna wat trager te kunnen gaan. Een en ander ligt eigenlijk aan de lage kant t.a.v. een onderbouwd advies van de Europese wetenschappelijke klimaatraad. Eeuwige dwarsligger Zuhal Demir (N-VA),  spijtig genoeg Vlaams minister van Omgeving, is desondanks weer hevig contra en ze noemt  alles voor de zoveelste keer  “onhaalbaar”. Ze zou de nieuwe doelstelling zelfs willen doen opschorten, maar dat is gelukkig wettelijk ( = de Europese klimaatwet van 2021) niet mogelijk. Bij haar aantreden keurde de Vlaamse regering  de klimaatstrategie 2050 goed, die mikt er op om tegen 2050 de uitstoot met 85 % te doen dalen.  Volgens de nieuwe voorstellen zou dat dus 10 jaar vroeger moeten zijn, ook de bijbehorende maatregelen (emissievrij verkeer, 75 % minder uitstoot door verwarming enz.) schuiven dan mee op …

 

DINSDAG 27 FEBRUARI 2024 : EP KEURT NATUURHERSTELWET GOED

Een meerderheid van de leden van het Europees Parlement keurde te Straatsburg het poltieke akkoord over de natuurherstelwet (nature restoration law) goed. Dat akkoord tussen het Parlement en de lidstaten werd in november 2023 bereikt om de achteruitgang van de natuur  in Europa alvast te stoppen. Onder boerendruk is er echter al heel wat verslankt. Toch werd er weer een negatieve rol gespeeld door de Europese Volkspartij (EVP), o.m. bijgestaan door de N-VA van Vlaams omgevingsminister Zuhal Demir en door het Vlaams Belang, die de agrobusiness van de zgn. ‘boeren’ ter wille wilden zijn.  Voor deze nationalisten is de nationale natuur blijkbaar van geen tel …

 

DONDERDAG 29 FEBRUARI 2024 : WEER WARMSTE OOIT

De warmste (maar ook dubbel zo grijze) maand februari sedert …   Gemiddelde temperatuur : 8,4 °C, het dubbele van normaal.

 

DINSDAG 19 MAART 2024 : ASBESTVOORSTEL WEER GEKELDERD, OOK DOOR GROEN !

Idealistisch Kamerlid Valerie Van Peel deed voor de vierde keer een voorstel om de schandelijke immuniteit van asbestproducent Eternit  (destijds door de politiekers aangenomen onder druk van lobbyisten en van de  VLD) op te heffen. In feite wilde weer alleen de VLD die lobbyisten terwille zijn  (waarom ?). En toch verwierpen politiekers van alle andere Vivaldi-partijen zoals Nahima Lanjri van de CD&V maar ook Kristof Calvo van Groen het voorstel. Terwijl de (omgevings)slachtoffers  tientallen jaren na hun besmetting in massa met aangetaste longvliezen blijven sterven. Schande, vooral voor Groen ! Hun straf voor deze lafheid zal bij de komende verkiezingen niet uitblijven.

 

DONDERDAG 21 MAART 2024 : GLOBAL NUCLEAR ENERGY SUMMIT

Op de Heizel te Brussel kwamen delegaties uit 20 landen samen op invitatie van de Belgische premier De Croo en de directeur van het Internationale Atoomenergie Agentschap : een uitloper van de klimaattop COP28 in Dubai, waar kernenergie genoemd werd als klimaatvriendelijke energiebron. De vertegenwoordigers van de landen in kwestie (bij hen ook minister van Energie Tine Van der Straeten van Groen, die “graag met De Croo samenwerkt”) willen zich engageren voor eventjes een verdrievoudiging van de nucleaire energie tegen 2050. Tegelijkertijd vond op dezelfde Heizel een tegenbetoging plaats van milieu- en klimaatorganisaties die protesteren tegen kernenergie. De dure nucleaire energie is immers een klimaatmisdaad, die belet dat goedkopere, veilige en groene alternatieven worden uitgebouwd. Elke euro die naar kernenergie gaat is verloren voor structurele ingrepen, nodig voor een fossielvrije toekomst. En ondertussen lijken risico’s als de nucleaire afval  en nieuwe Tsjernobyl/Fukushima-scenario’s ondanks de huidige alsmaar dreigendere geopolitieke situatie (WO3 in 2026 ?) ineens van geen tel meer …

 

PAASZATERDAG 30 MAART 2024 : THE BOAT RACE

De 169ste editie van de mythische roeiwedstrijd op de Theems tussen de uniefs van Oxford en Cambridge werd voor het tweede jaar op rij gewonnen door Cambridge. Er diende wel afgeweken van een traditie : de stuurman van de winnaars kon niet in het water worden gegooid. De Theems (nog niet zo lang geleden opnieuw een redelijk gezonde rivier) blijkt zwaar vervuild door een te hoge concentratie van de ziekmakende Eschericia coli-bacterie, die bij veel regenwater via de riolen de rivier instroomt. Te blameren voor die schande : de nalatige Thames Water Utilities Ltd, een private company aan wie de overheid bij de privatisering van de waterindustrie het afvalwaterbeheer in Greater London overdroeg.

(zie ook de rubriek Milieu van deze Nieuwsbrief : Wateronderzoek)

 

DINSDAG 9 APRIL 2024 : EUROPEES HOF ERKENT BESCHERMING TEGEN KLIMAATVERANDERING ALS MENSENRECHT !

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens deed een historische uitspraak over zaken i.v.m. klimaatverandering. In een oordeel dat Zwitserland mensenrechten schond door niet genoeg te doen tegen klimaatverandering erkent het hof nl. dat bescherming tegen klimaatverandering een mensenrecht is.  Het is voor het eerst dat een internationaal hof zich zo uitspreekt.

 

VRIJDAG 10 MEI 2024 : ZONNESTORM GEEFT NOORDERLICHT

Als gevolg van een extreme geomagnetische storm (niveau 5) was deze nacht en de volgende op vele plaatsen noorderlicht te zien, veel zuidelijker dan normaal. Het was van 2003 geleden. De storm wordt veroorzaakt door de uitstoot van zonnevlammen. Dat geeft elektrisch geladen deeltjes die door het aardmagnetisch veld worden afgebogen naar de polen en die met hoge snelheid tegen deeltjes in de atmosfeer botsen.

 

MAANDAG 13 MEI 2024 : DWERGVINVIS

OP het strand van Oostende spoelde een dode jonge dwergvinvis van 3 meter en 200 kilo aan (dwergvinvissen kunnen 9 meter worden). Vrij uitzonderlijk, aan de UGent zal gezocht worden naar de doodsoorzaak.

 

MAANDAG 17 JUNI 2024 : EUROPESE NATUURHERSTELWET GOEDGEKEURD DOOR LIDSTATEN

Voor de natuurherstelwet, een van de laatste grote wetgevende luiken van de Europese Green Deal, kon na een zwenking van Oostenrijk toch de nodige meerderheid van de lidstaten worden gevonden.  In februari was een weliswaar afgezwakte versie van de wet al met veel moeite goedgekeurd geraakt in het Europese Parlement. De natuurherstelwet wil verandering brengen in de teleurgang van 80% van de Europese natuurgebieden. Tegen 2030 zouden er herstelmaatregelen moeten genomen worden voor minstens 20% van het Europese grondgebied, op land en op zee : versnipperd natuurgebied verbinden, meer natte natuur creëren, meer dood hout laten liggen in de bossen enz. Het land België onthield zich weer eens : omdat de omstreden Vlaamse milieuminister Zuhal Demir en haar baas Bart De Wever (N-VA) tegen zijn. Zoals helaas te verwachten is  van politiekers van dit kaliber …

 

DONDERDAG   20 JUNI 2024 : BEGIN ASTRONOMISCHE ZOMER

Om 22:50 u bereikt de zon haar  meest noordelijke positie aan de hemel. Op het noordelijk halfrond is de nacht op 21 juni de kortste van het jaar  en wordt het ’s nachts niet echt donker

 

DONDERDAG 20 JUNI 2024 : EUROPA ONDERZOEKT STAATSSTEUN VOOR NATUURPUNT

Na een klacht over onrechtmatige staatssteun opent de Europese Commissie een onderzoek naar steun die door de Vlaamse regering verleend werd aan o.m. Natuurpunt. Het gaat om subsidies voor de aankoop van gronden en ook economische activiteiten zoals de exploitatie van café’s in bezoekerscentra, de verkoop van hout enz. Natuurpunt ontstond destijds door een fusie van de uit Turnhout geleide natuurvereniging De Wielewaal met de in Brussel gevestigde Belgische Natuur- en Vogelreservaten. Natuurpunt wist lange tijd als enige natuurvereniging te profiteren van een 4/5-overheidsbetoelaging, dus uit belastinggelden, bij aankoop van natuur. Zowel de vereniging als de begunstigende politiekers (Vera Dua, Zuhal Demir e.a.) kwamen daardoor regelmatig in opspraak.

(Bericht in De Tijd, 20 juni 2024)

 

WOENSDAG 10 JULI 2024 : ZEEARENDEN IN DE BLANKAART

Twee dagen na het eerste vloog in het natuurgebied De Blankaart te Woumen bij Diksmuide ook het tweede zeearendenjong uit. Een eerste gebeurtenis van deze aard hier te lande. In Nederland hadden ze hun eerste zeearendennest anno 2006 in de Oostvaardersplassen. Vorig jaar waren daar 28 nesten succesvol, met 48 jongen.

 

 

© 2024 Nieuwsbrief Natuur 2000 | WordPress Theme: Cosimo by CrestaProject.